آمار

Insight Experience
رتبه بندی
رتبه بندی گروهی
نِشان‌ها
دستاورد ها
فعالیت ها
گرفتن امتیازات
آمار

امتیاز ها برای کاربر

 1. امتیاز ها برای کاربر

  1. sonixax
  116,252
  2. Anarchy
  83,954
  3. Russell
  61,463
 2. Points for Infractions

  1. یه نفر
  1,400
  2. Newton
  400
  3. فدایی رهبر
  300
 3. Points for Reputation

  1. Mehrbod
  21,640
  2. Russell
  15,272
  3. sonixax
  15,060
 4. Points for using reputation system

  1. sonixax
  94,010
  2. Anarchy
  64,742
  3. Russell
  39,208
 5. شمار روز های گذشته پس از نامنویسی

  1. admin
  7,515
  2. Mehrbod
  7,497
  3. sonixax
  6,945
 6. Points for creating Socialgroups

  1. Satan
  105
  2. مزدك بامداد
  15
  3. W.Churchill
  10
 7. Points for posting Visitormessages

  1. Mehrbod
  25
  2. Russell
  10
  3. Ouroboros
  7
 8. Points for Referrals

  1. Anarchy
  425
  2. Mehrbod
  250
  3. sonixax
  100
 9. Points for Friends

  1. sonixax
  78
  2. Anarchy
  72
  3. Mehrbod
  51
 10. فعالیت

  1. Ouroboros
  100
  2. dr.mcclown
  100
  3. Dariush
  100
 11. فعالیت ماه

  1. Anarchy
  100
  2. مزدك بامداد
  100
  3. Ouroboros
  100
 12. فعالیت هفته

  1. Anarchy
  100
  2. Ouroboros
  100
  3. thought
  100
 13. Points for beeing the Arm of Law

  1. Theodor Herzl
  80
  2. Mehrbod
  64
  3. sonixax
  56

امتیاز برای پست

 1. امتیاز برای پست

  1. Mehrbod
  340,327
  2. sonixax
  292,723
  3. Theodor Herzl
  154,314
 2. پست

  1. sonixax
  18,242
  2. Mehrbod
  17,476
  3. Russell
  12,332
 3. Points for uploading Attachments

  1. Mehrbod
  261,807
  2. sonixax
  151,010
  3. Theodor Herzl
  121,792
 4. Average Posts per Day

  1. mohamadreza58
  5
  2. bilbilak
  4
  3. خردمند
  4
 5. Points for beeing the Discussion Ender

  1. Mehrbod
  227
  2. sonixax
  212
  3. Anarchy
  80
 6. Using the Thanks Button

  1. sonixax
  94,174
  2. Anarchy
  64,914
  3. Russell
  39,226
 7. Getting Thanked - per Post

  1. Mehrbod
  15,162
  2. sonixax
  14,188
  3. Russell
  11,702
 8. Getting Thanked - Total

  1. Mehrbod
  21,650
  2. Russell
  15,276
  3. sonixax
  15,109

امتیاز ها برای جُستار

 1. امتیاز ها برای جُستار

  1. Mehrbod
  59,337
  2. Theodor Herzl
  25,403
  3. Ouroboros
  20,277
 2. جُستار

  1. Mehrbod
  376
  2. U.S.CENTCOM
  244
  3. sonixax
  220
 3. Points for received rating

  1. Mehrbod
  2,110
  2. sonixax
  1,980
  3. Theodor Herzl
  1,830
 4. پاسخ

  1. Theodor Herzl
  3,619
  2. Mehrbod
  2,848
  3. Ouroboros
  2,243
 5. دیدار

  1. Mehrbod
  53,185
  2. Theodor Herzl
  19,090
  3. Ouroboros
  16,882
 6. Points for sticky threads

  1. Theodor Herzl
  650
  2. kourosh_bikhoda
  450
  3. Mehrbod
  350
 7. Points for tagging threads

  1. Agnostic
  304
  2. کافر_مقدس
  300
  3. Mehrbod
  252
 8. Points for using rating

  1. Mehrbod
  215
  2. کافر_مقدس
  125
  3. mbk
  53

امتیاز برای دیگر قسمت ها

امتیازات 4.1.1 BETA