گرفتن امتیازات

Insight Experience
رتبه بندی
رتبه بندی گروهی
نِشان‌ها
دستاورد ها
فعالیت ها
گرفتن امتیازات
آمار

امتیاز ها برای جُستار

توضیحات
Factor
ضعیف
امتیاز ها برای جُستار
How many points should be given for single threads?
 
x2 23
Points for Social Group Discussions
Points for Social Group Messages
 
x2 0
Points for tags
Points that are added for every tag the user puts on a thread
 
x0.5 48
Points for thread votes on own thread
How many points should be given for votes?
 
x10 282
Points for using thread rating
How many points should be given for using thread rating?
 
x1 9
Points for replies to own threads
How many points should be given for replies to own threads?
 
x0.3 173
Points for thread views
How many points should be given for views on threads?
 
x0.02 1,269
Points for sticky threads
How many points should be given for sticky threads?
 
x50 182
 

امتیاز برای پست

توضیحات
Factor
ضعیف
امتیاز برای پست
How many points should be given for post made?
 
x2 566
Points for Social Group Messages
How many points should be given for single Social Group Messages?
 
x10 0
Points for attachment views
Points that are added for every view on own attachments
 
x0.5 10,655
Using the Thanks Button
How many points should a user get for using the Thanks button?
 
x2 1,492
Getting Thanked - per Post
How many points should a user get for getting thanked on a post? This setting is per post, no matter how many thanks there are on that post.
 
x2 592
Getting Thanked - Total
How many points should a user get for getting thanked? This setting is the total times a user got thanked.
 
x1 768
 

Custom

توضیحات
Factor
ضعیف
Points for Calendar Events
How many points should be given for Events made in the Calendar?
 
x10 0
Custom
The Staff can manually assign points to you, for example as special thanks. Negative values are also possible.
 
x
 

امتیاز ها برای کاربر

توضیحات
Factor
ضعیف
امتیاز برای تخلفات
به فرنام مثال ، تخلفات با 4 امتیاز ، ضرب با ارزش از 100 خواهد بود را به ضرب 400. بنابراین کاربر می شده اند تفریق 400 نقطه است.
 
x100 291
امتیاز شهرت
چگونه نقاط بسیاری باید برای امتیاز شهرت داده می شود؟
 
x1 138
امتیاز برای کاربرد شهرت
چگونه نقاط بسیاری باید برای کاربرد سیستم شهرت داده می شود؟
 
x2 1,441
امتیاز برای روز های همگاه بودن
امتیاز که برای هر روز از نامنویسی افزوده شده است.
 
x2 1,253
امتیاز برای اعضای گروه اجتماعی
امتیاز که برای هر هموند در گروه های اجتماعی ساخته شده افزوده شده است
 
x5 34
امتیاز برای دوستان
امتیاز که برای هر دوست را تایید کاربر افزوده شده اند
 
x3 14
امتیاز برای پیغام بازدید کنندگان
امتیاز که برای هر نظر در پروفایل پیک
 
x1.5 6
امتیاز برای ورود آلبوم
امتیاز که برای ورود فرستاده شده در آلبوم خود پیک شناسه‌های
 
x3 0
امتیاز برای ارجاع
امتیاز که برای هر ارجاع افزوده شده
 
x25 63
امتیاز برای تکمیل شناسه‌های
چگونه نقاط بسیاری باید برای پر کردن فیلدهای شناسه‌های قابل ویرایش داده می شود؟ (در هر زمینه)
 
x10 0
 
امتیازات 4.1.1 BETA