گفتم تالار طنز رو من افتتاح کنم.
نفر قبلی به نظرت شبیه کدوم یکی از شکلک هاست؟