سلامجستهگریختهجستارهایسایترودنبالکردمکهاساتیدخیلیعالیتوضیحدادهبودنمخصوصاجستارهایبازیومخزنیکهخیلیکاملبودنبااجازهیمدیرمیخوایماینجامراحلیکقبلازبازیاتفاقمیوفتهروبحثکنیممنظورماینهکبیشترداخلجستارهاتوضیحدادهشدهبودکهوقتیمامخیکیروزدیمدررابطهقرارداریمچهسیاستهاییروپیشبگیریمکهخودمبشخصهیکیدوتاروتستکردمکهخیلیعالیجوابداد😎اینجاازاساتیدوبزرگانمیخوامکهراههاییکهمیتونیمتویجاهاییمثلخیابونوپارکوجلودانشگاهوکلاجوداخلیایرانمخبزنیموشمارهبگیریمروبرامونبگنطرزبیان،چطوریبفمیمکیبهموننخمیده،چطوریبریمجلو،چیبگیم،چطوریطرفووادارکنیمازماخوششبیاد...مثلامنخودمیهگفتوگویسادهکهدیروزداشتمرومیگم
+سلام-.......+خانومسلامکردیما-.......+خانوممیشهمنفرمپرکنم؟-فرمچیچیمیگیتو؟؟؟+فرمدرخواست؟-درخواست،درخواستچی؟؟؟+فرمدرخواستدوستیدیگه؟؟-(طرفچندلحظهماتومبهودموند)(بعدکلیخندید)چندسالته؟+من 20 توچی؟-چهبد+چرا؟-چونسنتبهمننمیخوره+ینی 40 سالبهبالایی؟-(لبخندزد)نبابا+ایباباباشهحالامادربزرگبیاشمارتوبزنبعداراجبشحرفمیزنیم!-(گوشیموبشدادم) (اونمیکممکثکردبعدزدوبهمداد)بیا+مرسیخیلیمچکر-خواهش+بابای
اینجاعملیاتموفقآمیزبودالبتهاینمبگمکهاینخیلیسادهپادادنیازیبهآویزنوبازیومسخرهبازینبودکلاپروسهحدودنیمساعتازدنبالشرفتنتاشمارهدادنطولکشید😎اینمبگمطرفحدود 33 سالشبود
متدجدیدیاگههستمعرفیکنیدتاتجربیاتمونوبهاشتراکبزاریم