منهم طبق یک تغییر و تحولی که در افکارم به وجود اومده همین جا اعلام میکنم که کسی که هیچی نمیفهمه رو باید بازی داد.
یا شعور زنان باید بالا بره یا باید تا دنیا دنیاست بازی بخورن.
آری