احتمالا این آقا هم به خیل عظیم متجاوزان در زندان می پیوست.
a bit of irony
خیل بیگناهان یا گناهکاران؟:))