پیک این برگ به دوستان

جُستار: خاتمی: از خودگذشتگی کنید و به خاطر ایران پای صندوق‌ها بیایید

پیام شما

برابر پارسی سلام چیست؟