پیک این برگ به دوستان

جُستار: ساده. مثل صبح

پیام شما

برابر پارسی سلام چیست؟