شهریار جان درماندگی از این بالاتر كه تقریبن همه شان اینجا را میشناسند و جرات نامنویسی ندارند ؟