اصولا باید یک زمینه را پیدا کرد که در آن گند زده نشده باشد.
از اقتصاد گرفته تا حتی نبود هوا برای نفس کشیدن....