نگاهی به انگیزه‌های اتمی ایران:

http://prernalal.com/banned%20books/checking_irans_nuclear_ambitions.pdf