سِروِرتان می خوابد.
برای مقدمه، بزرگترین گند ِ تاریخ ایران(لینک).