هی ... تو هم دلت خوشه، کسی که اخبار اینها رو دنبال میکنه شاید یک امید و روزنه‌ای داره که این نظام میتونه بهبود و...