بسم الله القاسم الجبارین

از امروز صبح موجی از غم و اندوه ایران اسلامی را فراگرفته است و سه روز ادامه خواهد...