اما بنام سپاه تمام شد!

توکلی بینا، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: پهپادی که زدند را سپاه نزد؛ ارتش زد!...