راه حل را دین مبین اسلام ارئه داده:
اگر تبلیغ دین اسلام باشد روزی هزار بار هم کم است. اما اگر دین دیگری را به یک...