یک نفر جایی صحبت میکرد ، میگفت در دوبی‌ یک دفتر مخصوص ایران هست ، این آقای حمید عسگرد مدیر صدای آمریکا هم رئیس...