هر جا کم میاره به منتقدا تهمت میزه که "چون زنه و داره تو دنیای مردونه‌ی فیلمسازی فعالیت میکنه نمیتونن تحملش...