جالبه هر کس به موضع فمینیست ها ایراد بگیره با چنین انگ هایی مواجه میشه !! گند بودن اسلام باعث تطهیر بسیاری از...