یک حکم به نام حکم اضطرار که در سایت زیر توضیح داده شده است روشن می سازد که مسلمان می تواند آدم بخورد. البته در...