راستین گرامی شاید در ایران نیستی یا با زن و دوست دخترت مشکل داری داری به فمینیستها گیر میدی.
چند نکته:
۱) اولا...