به نام اقیانوس همیشه آرام

اینایی که شما میگی آیه ای چیزیه؟