خب نفر قبلی که عکس نذاشته ...

من می ذارم:


http://www.daftarche.com/images/imported/2016/07/1.jpg


من که خیلی خوشم اومد ازش ... چ قدر...