شرمنده اسپم میدم ! این قضیه ی اسپاگتی چی هست که بهش سوگند می خورید ؟! گویا نوعی خدا هست ؟ پیشتر جایی خوندم ولی...