جالبه که آدمین هم میهن تو پیامای خصوصی از کاربرا میخواد که شرکت فعال داشته باشن....
خود کرده را تدبیر نیست....