واقعا دوست ندارم این دوران رو مرورکنم، دورانی که در آن بودم جز بدبختی و شکنجه روحی ، خفت و خاری چیزی دیگری...