احمدی نژاد با نفوذی که داخل وزارت اطلاعات کرد تونست اسناد خیلی زیادی رو (بخوانید آتو) از سران حکومتی حتی خامنه...