دختری که با تن لختش اسلام را به چالش کشید.... تن لختی که نه تنها ستونهای را اسلام لرزاند بلکه شوکت اسلام را از...