اکثر احزاب مخالف دولت ایران سکولارن از کمونیست ها بگیر تا مشروطه خواهان!