زیاد!!
من صحنه ای رو دیدم و گفتم خیلی بدجور آشناست! چند وقت بعدترش یک دفعه ای توی یک فیلم یا عکس دوباره همون...