به نام خدا

دوستان عزیز توجه کنید.این اسامی مثل دژآوو و این چیز ها همش بازی ها و دروغ های بیخدایان هست.
به این...