من گمان میکنم این‌ها اگر چه تقریبا همه اشتباه هست، ولی جمعبندی
خوبی هست از فانتزی لیبرال. مخصوصا با ضمیمه شدن...