مگر چند نفر از دوستان دفترچه به زبان آلمانی تسلط دارند؟!:e056: