موضوع جالبی مطرح هست.
میخوام یک کم از منظر روانشناسی به این قضیه نگاه کنم.
تکیه به هوش و آی کیو و نژاد و...