آیا میانگین IQ نژادها با هم تفاوت ندارد؟
مثلا خیلی وقتا بنظر من اومده که آیکیو سیاه پوستان در کل یه مقدار...