مقادير متنابهی دعوت نامه موجوده :4:که رو دستمون باد کرده کسی ميخواد پيغام خصوصی بده . برای دادن پيغام خصوصی هم...