جناب سونیکساکس اگر لطف کنید ، من خواهانش هستم.
ایمیل را برایتان می فرستم.