آخرین برآورد انجمن کنترل تسلیحات آمریکا از تعداد کلاهک های هسته ای در اختیار کشورها


- آمریکا و روسیه با...