دوستان آیا ایشان ترول میکند یا واقعا افکار اینها به این اندازه خطرناک است؟