پرسشی که چندی ست ذهنم را به خود مشغول کرده این است که اگر روزی زبانم لال اسپاگتی نکرده داعشی ها به پاکستان هجوم...