مساله اصلی اینجاست که اونها میگن افرادی که ما کشتیم مسلمان نبودن ...

اینکه مساله مهمی نیست ... ما امروز...