به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
" «ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه...