ما یک فامیلی داشتیم از آمریکا به ایران اومده بود ، یک بچه داشتند اون زمان همسن من بود ، ۸ سالش بود ، یکبار محرم...