درود ...
خو ب من تازه عضو شدم آگاهی بخشی های خوبی است و امیدوارم زمانی این اگاهی ها جنبه عمومی برای مردم پیدا...