میان خدا و شیتان، براستی که شیتان احترام بیشتری دارد، دستکم آن اندازه عقل و شعور داشت که به کارهای بی سر و ته...