شدیدا مخالفم ایجاد اینگونه تالار ها سایت را به سمت تفریحی شدن میبرد از نظر من حتا باید تالاربازی های رایانه ای...