من با بیرون کردن کسی به انگیزه ی نداشتن "زبان" "بهنجار" ناسازگارم.