ایشان نگفته اند فرمانده هستند. در پست های قبلی شان اینگونه در رابطه با مسئولیت شان توضیح دادند: