دیشب حال کردم با حرفای اوباما :e011:
چه کلاهی سر آخوندا گذاشت و تو هچل انداختشون
قسمت بسیار مهم سخنان دیشب...