اول اینکه همه اونهایی که اعدام شدن مجاهد نبودن و از طیف های دیگه هم بودن !! دوم اینکه وقتی دادگاه حکم زندان رو...